تبلیغات مشایی روی پیراهن دونده مسابقات اروپایی+عکس

خاطرتون هست مشایی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد «آغاز فعالیت های
انتخاباتی»، می گوید «اصلاً رقابت انتخاباتی چی هست؟!» و احمدی نژاد نیز با
تصور محبوبیت دولت دهم، در سخنرانی های عمومی خود به کرات از شعار «زنده
باد بهار. بهار می آید، مشایی هم بهاریست» استفاده کرد بود؟؟؟