تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

کد خبر : 5312
تاریخ انتشار:جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۸:۳۱| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

معضلات تاکسی در بندرعباس تمامی ندارد

یکی از مشکلات و دغدغه های مردم در بندرعباس ، مشکلات رفت آمد درون شهری است که نیازمند توجه وِیژه مسئولین امر به این مسئله است . به گزارش هرمز ،  این مشکلات چند روزی است که به اوج خود رسیده و موجب شده صف های طولانی در ایستگاه های تاکسی ایجاد شود .  تمامی […]

یکی از مشکلات و دغدغه های مردم در بندرعباس ، مشکلات رفت آمد درون شهری است که نیازمند توجه وِیژه مسئولین امر به این مسئله است .به گزارش هرمز ،  این مشکلات چند روزی است که به اوج خود رسیده و موجب شده صف های طولانی در ایستگاه های تاکسی ایجاد شود . 
تمامی مردم خواستار بهبود هرچه سریع وضعیت تاکسی ها هستند.

ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻂ وﯾﮋه ﺗﺎﮐﺴﯽ

طبق مصوبه سال ۸۸ ریاست جمهوری برای تاکسیرانی ، شهرستان بندرعباس می بایست از همان سال ۸۸ خط ویژه ای برای تاکسی ها احداث میکرده که تا کنون این امر محقق نشده است .

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﻨﯽ ﻧﻌﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای شهر بندرعباس نیز در جلسه مصوب نرخ جدید تاکسی ها در گفت و گو با مهر ﮔﻔته است: اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ؛ بلکه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ و رﯾﺸﻪ ای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﻳﺮا اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶھﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد .

مهر به نقل از ﺑﻨﯽ ﻧﻌﯿﻢ اینگونه ادامه داده است که  اﻋﻄﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ، ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎز ﺗﺎﮐﺴﯿﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروھﺎی ﺷﺨﺼﯽ، اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط وﯾﮋه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﮫﺮی، اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاند برای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .

اﺣﻤﺪ آراﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ بندرعباس نیز در اﯾﻦ خصوص ﮔﻔته است : اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و درﺻﺪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺧﻂ وﯾﮋه ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ در ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺷﺎره ﮐﺮده و افزوده است : اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻂ وﯾﮋه ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻪ ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

حال این سوال پیش می آید که آیا افزایش نرخ تاکسی ها عملی کارشناسانه خواهد بود یا اینکه مسئولان ذیربط تنها به دنبال راه حلی موقت برای حل این مشکل هستند؟

فیصل دانش نیز از طرح ترافیکی شهر بندرعباس اظهار گلایه کرده و خواستار رسیدگی و بررسی مشکلات این طرح شده است.

راننده های تاکسی در بندرعباس از نبود تسهیلات ویژه می گویند

یکی از راننده های شهر بندرعباس در این باره گفته که ، تاکسیرانان شهر بندرعباس بر خلاف دیگر شهرستانهای کشور فاقد تسهیلات ویژه تاکسیرانان است .

وی همچنین در مورد خدمات ویژه برای تاکسیرانان بیان داشته : از جمله تسهیلات برای تاکسیرانان در شهرستانهای دیگر ، خدمات رفاهی شامل سفرهای زیارتی ، استفاده از اماکن ورزشی با تخفیف ، استفاده از تالارهای ویژه مراسمات ازدواج ، بهره مندی از خدمات آموزشی ، بهره مندی از خدمات درمانی و بیمه ای است ، که تاکسیرانان بندرعباس فاقد این تسهیلات هستند . 

احمد آرامی عضو دیگر شورای شهر هم در این باره اظﮫﺎرداﺷته ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﻼم ﯾﺪﮐﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آنهم ﺗﺎﮐﻨﻮن محقق نشده است .

مریم اقبالی : ﮐﻤﮏ ﺑﻪ تاکسیرانان ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ

 ﻣﺮﯾﻢ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺟﻠﺴﻪ مصوب نرخ جدید تاکسی ها  گفته است: ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ از اﺑﺘﺪا درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿﺪاران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰود: در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿراران ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ اﻋﻄﺎء ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ھﻢ ﺗﺎﮐﺴﯿﺪاران و ھﻢ ﺷﮫﺮوﻧﺪان از اﯾﻦ ﻧﺮخ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
البته این مشکلات نمی تواند بهانه ای برای تاکسیرانان شود تا از رسالت و وظیفه ای که قانون بر عهده آنها گذاشته کوتاهی کنند ، هستند راننده هایی که صرفا برای گرفتن سوخت ، تاکسی ثبت نام کرده و باعث اختلال در برنامه ریزی تاکسیرانی شده اند.

هستند راننده هایی که بر اثر عدم نظارت کافی از سوی تاکسیرانی ، به موقع سرویس دهی نمی کنند و یا اضافه بر سازمان کرایه می گیرند .

انتهای پیام /  ک ۱۱۰

برچسب ها:
لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=5312
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,249 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل