تبلیغات تولید ایرانیتبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 3614
تاریخ انتشار:جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۸:۴۵| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

خطب جمعه میناب: انقلاب نوپای مصر نیازمند درایت بیشتری است

امام جمعه میناب گفت: مرسی باید بداند که انقلاب نوپای مصر نیازمند تدبر در رهبری و مدیریت است. ﺑﻪ ﮔﺰارش حکمی نیوز به نقل از فارس، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻓﺮ در ﺧﻄﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ میناب ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻤﺎز و ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ […]

امام جمعه میناب گفت: مرسی باید بداند که انقلاب نوپای مصر نیازمند تدبر در رهبری و مدیریت است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش حکمی نیوز به نقل از فارس، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻓﺮ در ﺧﻄﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ میناب ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ
اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻤﺎز و ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻼس، ﮔﻔﺖ: آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺪﯾﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ادا ﻧﮑﺮدﻩ‌اﻧﺪ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﮔﺎن
رﻫﺒﺮی، اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: آﻧﭽﻪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ‌آﯾﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮان آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻪ‌ای ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺟﻼس
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ﺷﮑﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﻧﺸﺎن داد.

وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﻄﺒﻪ‌ﻫﺎ ﮔﻔﺖ: اﻋﺘﯿﺎد و وﺟﻮد ﻗﺮص‌ﻫﺎی رواﻧﮕﺮدان در ﻣﯿﻨﺎب زیاد بوده و باید بیشتر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن بود.

ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻓﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎوردﻩ‌اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﺗﻮم‌ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺧﺮد ﺷﻮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﺳﺨﺎﻧﺎن ﻣﺮﺳﯽ در اﺟﻼس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﺮان ﻋﺪم
ﺗﻌﻬﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺮف‌ﻫﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس ﺧﻮد ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﻼس و ﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﺶ اﻋﺘﻘﺎد دارد، اﻓﺰود: ﭼﺮا ﻣﺮﺳﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺰد.

ﻣﻌﻤﺘﺪی ﻓﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ، ﮐﺎری از آن ﺑﺮﻧﻤﯽ‌آﯾﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯿﻨﺎب اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ ﻫﻨﻮز راﻩ درازی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﯽ دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ.

وی ﮔﻔﺖ: ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺒﺮال‌ﻫﺎ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﮐﻨﺎر ﺑﺰنند و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‌ﻫﺎی ﺧﻮد دل ﺑﺒﻨﺪد.

ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻓﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ را راﻫﺒﺮدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪ و
اﻓﺰود: ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺎن ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ.

برچسب ها:
لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=3614
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

7,814 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

اقتصادی