منتشر شده در تاریخ: سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۷
شناسه خبر: 279743
گروه :خبر
13941014000487_PhotoA

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری پاییز با 0.2 درصد افزایش به 10.7 درصد رسید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، خلاصه یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1394 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

نرخ مشارکت اقتصادی و تغییرات آن

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 38.1 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 63.2 درصد و در بین زنان 13.2 درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 40.1 درصد و در نقاط شهری 37.4 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 41.8 درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 69.4 درصد و در بین زنان 14.4 درصد، در نقاط شهری 40.8 درصد و در نقاط روستایی 44.5 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.8 درصد) در گروه سنی 39-35 ساله بوده است.

این شاخص در بین مردان گروه سنی 44-40 ساله با 93.7 درصد و جمعیت زنان برای گروه سنی 29-25 ساله با 22.1 درصد بیش‌تری مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 1394 نسبت به پاییز 1393، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر 0.8 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 0.6 درصد، در نقاط روستایی 1.4 درصد، در بین مردان 0.3 درصد و در بین زنان 1.3 درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در پاییز 1394 نسبت به تابستان 1394، 0.8 درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 0.7 و در نقاط روستایی 1.0 درصد، در بین مردان 1.0 درصد و در بین زنان 0.6 درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می‌‌دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند.

بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال را نیز در بر دارد. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 10.7 درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان 9.0 درصد و در بین زنان 18.9 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش‌تر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7 درصد و در نقاط روستایی 8.1 درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیش‌تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 10.7 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 26.5 درصد بوده است.

بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 22.0 درصد و در بین زنان با 45.8 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز 1394 نسبت به پاییز 1393، 0.2 درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری هیچ‌گونه تغییری نداشته و در نقاط روستایی نیز 0.7 درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ 0.3 درصد افزایش و در بین زنان 1.4 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در پاییز 1394 نسبت به تابستان 1394، 0.2 درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 0.5 درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.7 درصد افزایش یافته است. همچنین، تغییرات این نرخ در بین مردان 0.1 درصد افزایش در بین زنان 1.0 درصد کاهش یافته است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت 10 سال و بیشتر 34.0 درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیش‌تر از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 57.5 درصد و در بین زنان 10.7 درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی 36.8 درصد و در نقاط شهری 33.0 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیش‌ـرین درصد شاغلان در بخش خدمات و کم‌ترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، به طوری که سهم شاغلان 10 ساله و بیش‌تر در بخش خدمات 49.8 درصد، در بخش صنعت 32.6 درصد و در بخش کشاورزی 17.6 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می‌دهد، درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد) بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در بخش خصوصی 82.9 درصد و در بخش عمومی 17.1 درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و روستایی مشاهده می‌شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 9.4 درصد از جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان 10.6 درصد و در بین زنان 3.5 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.8 درصد و در نقاط روستایی 13.6 درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده، 10.5 درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نسبت در بین مردان 11.6 درصد و در بین زنان 4.3 درصد و همچنین در نقاط شهری 8.8 درصد و در نقاط روستایی 14.8 درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، 3/9 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. این شاخص در بین مردان 4.1 درصد و در بین زنان 2.4 درصد و همچنین در نقاط شهری 3.1 درصد و در نقاط روستایی 6.1 درصد بوده است.

شاخص‌های عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان اردبیل 44.3 درصد در جایگاه نخست قراردارد و بعد از آن استان یزد با 42.1 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 30.3 درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 38.1 درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 10.7 درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص بین استان‌ها نشان می‌دهد استان کرمانشاه با 18.6 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن، استان کهگیلویه و بویراحمد با 17.0 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با 5.0 درصد مربوط به استان مرکزی است.

مقایسه‌ نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، استان اردبیل با 38.7 درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با 26.9 درصد پایین‌ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال در کل کشور 34.0 درصد بوده است.

مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد، در بخش کشاورزی بیش‌ترین شاغلان در استان خراسان شمالی (40.2 درصد) مشغول کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با 0.8 درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور 17.6 درصد بوده است. در بخش صنعت، استان یزد با 45.2 درصد بیش‌ترین و استان خراسان شمالی با 24.1 درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور، 32.6 درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 62.9 درصد بالاترین و استان خراسان جنوبی با 35.5 درصد پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 49.8 درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان لرستان با 26.3 درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیش‌تر را به خود اختصاص داده است. این رقم در استان هرمزگان با 2.9 درصد، کمتر از استان‌های دیگر است. این شاخص برای کل کشور 10.5 درصد بوده است.

 

 single

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
تبلیغات
Untitled-1-Recovered123
  b000000451212   Untitled-1-Recovered123 225278698se01         225278698se01  
خداشناسی راه دست یابی به کمال والای انسانیت است/صحیفه سجادیه رساله جامع برگرفته از وحی می باشد نیایش های امام سجاد(ع) وجدان انقلابی توده مردم را برانگیخت برگزاری ششمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع)هرمزگان همزمان با ۱۲کشور جهان موج بیداری اسلامی در دنیا مرهون آرمان های امام راحل می باشد/انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت مهدی(عج) است همکاری مشترک ایران و هلند در زمینه توسعه بنادر و کشتیرانی/ مدیرکل بنادرهرمزگان:سهم ایران در صنعت بانکرینگ منطقه خلیج فارس افزایش می یابد گلابی ، فریب بخور ! شاهرگ اقتصاد کشور آبستن حوادث جاده ای/ خواب آلودگی رانندگان عامل اصلی تصادفات در هرمزگان هیچ اقدامی برای مبارزه با قاچاق کلان انجام نشده/محدودیت های دولتی ضربه به معیشت مرزنشینان است اختلاس از صندوق فرهنگیان افکار عمومی را متشنج کرد/وزیر جدید آموزش و پرورش موضوع اختلاس را به طور دقیق بررسی کند جوانان لارک محروم از امکانات آموزشی و ورزشی/ بی توجهی مسئولان معیشت صیادان لارکی را به گل نشاند