منتشر شده در تاریخ: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۹
شناسه خبر: 199531
گروه :خبر
13930929000346_PhotoA

براساس متن تفاهم نامه مالیاتی اصناف، مودیان ۱۶ روز فرصت دارند تا اظهارنامه‌های الکترونیکی خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

به گزاش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، این سازمان بموجب تبصره (5) ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند در مورد بعضی از منابع در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتها را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی نیز می باشد، وصول نماید. بر همین اساس در سالجاری اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط ذیل تسلیم شود، مشمول طرح خوداظهاری خواهند شد.

1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی، در ضمن ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

2-اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» می باشد.

3-در موارد تقسیط مالیات ابرازی، می بایست پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت شود. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیWWW.TAX.GOV.IR، اقدام نمایند.

4-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: مودیان می توانند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. مودیان می توانند به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.

5-سازمان امور مالیاتی میزان درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل را با توجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین نموده است. بدین ترتیب که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 نباید از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر باشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 شایان گفتن است که میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد.

6-از آنجائیکه مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.

9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت باید درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه شده و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیاتو مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.

14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،” معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است” ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد ، مشمول توافق می باشند.

15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/4/1394)امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

16-از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.

17-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

18-لازم به توضیح است که عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل وسائط نقلیه مشمول دستورالعمل خوداظهاری نیست.

 

 single

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
تبلیغات
Untitled-1-Recovered123
  b000000451212   Untitled-1-Recovered123 225278698se01         225278698se01  
آغاز رزمایش پدافند غیرعامل در شرق هرمزگان برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل در میناب/ تصاویر برپایی موکب قمر بنی هاشم(ع) هرمزگان با ظرفیت ۳۰۰۰نفری درکربلا تدوین سیاست های کلی توسعه دریایی کشور/صنعت گردشگری در جزیره هرمز ساماندهی می شود ثبت تردد ۳۶میلیون خودرو در جاده های هرمزگان/متوسط نرخ جریان ترافیک در راه‌ها ۱۸۷ وسیله نقلیه است ایجاد رشته های دانشگاهی منطبق با نیاز مناطق آزاد/فعالیت مناطق آزاد اختصاصی شود افزایش مناطق آزاد باید با تامل بیشتری صورت گیرد/ صنعت گردشگری نیازمند یارانه دولتی است امحاء ۵ میلیارد کالای قاچاق در قشم + تصاویر تداوم برداشت آب از دشت میناب فاجعه انسانی به همراه دارد/ احیا دشت میناب نیاز جدی است دشمن بنیان خانواده و فرهنگ جامعه اسلامی را نشانه گرفته/مبارزه با مواد مخدر تکلیف شرعی دولت و ملت است