گزارش تصویری از افتتاح پروژه تحقیقاتی شهر تاریخی حریره در کیش

d34f4993-a0c7-44ee-86ae-40318438bc66_20130829_140038

0171260e-3987-432d-af4f-588b48eadb2b_20130829_140116

5511

5500

458

2a3fc083-7890-4ded-9f02-71159de3839f_20130829_140242