پروازملکوتی امام پایان انقلاب نبود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛شروع ماجرا،آنجا بودکه شخصیتی به نام سیدروح الله خمینی نه تنهامردم ایران بلکه همه مسلمانان جهان رامجذوب خودکرده بود.

تااینکه خردادسال 1368باپروازملکوتی امام،غم بزرگی مهمان قلب سراسراندوه وعزادرمردم مسلمان شد.

ای روح خدا
ایران زغمت چه مطلومانه گریست
خاک آرام
بادبی تاب
اما،آسمان،وحشیانه گریست
دربهت بودم من
جماران هم،یتیمانه گریست
آری،اینگونه بودکه،ساعتی پس ازآنکه امام راحل ماچشم ازجهان فروبست،خبرگذاری رویترباذوق زدگی احمقانه ای اینگونه نوشت که«بامرگ خمینی،انقلاب اسلامی به نقطه پایان رسیده است»
پیترزبه این تفسیرپرداخت که «شخصیت کاریزماتیک-جاذبه ویژه-خمینی مسلمانان جهان راباحالتی سحرگونه به خودجذب کرده بودواکنون که ازدنیارفته است،مانندهرشخصیت کاریزماتیک دیگر،بنیانی که بنانهاده بودفرومی ریزد»
اماعاقبت،ماجراطوری رقم خوردکه باانتقال بی وقفه رهبری به حضرت آقا؛اضطراب دشمن به اوج رسید.

وبااین تفاسیرخمینی عزیزماغروب نکرده بود،بلکه درقامت دیگری ازنسل اهل بیت وسلاله پاک رسول خدا(ص)اوبازطلوع کرده بودودیری نپاییدکه این ندای ملکوتی ازدل هابه زبان هاتراویدکه «خامنه ای،خمینی دیگراست»

وحالا…
پایان ماجرا
ایران رهبری،باشخصیت کاریزماتیک سیدعلی حسینی خامنه ای دارد.
به قلم زینب زارعی