وقتی مجلس لاله گون شدوبازهم خردادخونین درایران بپاشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛وقتی مجلس لاله گون شدوبازهم خردادخونین درایران بپاشد

17خردادسال 1396داعش برای اولین باربه ایران آمد تا خودی نشان دهد؛ امازهی خیال باطل، دلاورمردانی که درسوریه داعش راشکستندایرانی بودند

آری،جوانان ایرانی
همان جوانانی که کمترکسی درکشان می کند،عده ای می گفتنددرجنگ ایران وعراق خیلی شهیددادیم تاپیروزشدیم حالااگرجنگ شودکسی به مقابله برنمی خیزد.
اماکوته فکربودنداین مردم،همه جوانان دهه هفتادهمان جوانانی که اکثر آنها هم سن وسال های مابودندرفتندسوریه وشهیدشدند تا راه داعش برای ورودبه ایران بسته باشد.
17خردادسال 1396چند نفر تروریست داعشی بایک ترقه بازی یابه قول خودشان«حمله انتحاری»به مجلس حمله کردند.
آری،بازخردادی خونین شد و مجلس لاله گون.
و لاله هایی که باحال روزه به دیدارسیدالشهدارقتند.
آنجا بودکه همه مردم ایران معنی مدافع حرم را فهمیدند و یادآوری شدحرف اماممان که هرکس به وقت یاری رهبرش درخواب باشدبالگددشمن بیدارخواهدشد

وبازیادمان آمد،که…

درباغ شهادت

باز،بازاست.

داعش ساعت 10؛30صبح 17خرداد وحشیانه وارد مجلس شد اما ازعاقبت کارخود بی خبر بود
نتیجه ی ترقه بازی آن چندنفرداعشی شهادت چندتن ازهموطنان ما،درمجلس بود.
امااتفاقی دیگرکه جواب کارانها بود،اتفاقی بودکه درکمتراز10روز بعد با حمله موشکی سپاه به مواضع داعش درسوریه پاسخ داده شد،درست همانطورکه رهبرعزیزمان گفته بود«درجواب این ترقه بازی ماسیلی محکمی به دشمن خواهیم زد»
و باز هم ثابت شدکه اگر سالها بگذرد مردان ما غیرتی ماندگاردارند
ما زنسل سلمانی هستیم که تمام روزهای عمرش را قدم به قدم همراه با رسول خدا و امیرالمومنین(ع) جهاد کرد.
و سایه مردی برسرملت ماست که ازتبار پیامبر (ص)وامیرالمومنین علی (ع)است.
پس بااین تفاسیرغیرت علوی،مرام ومعرفت سلمان هنوزجاری است.
شهیدزنده وطن، سردار رشیداسلام حاج قاسم سلیمانی (سرباز باوفای امام سیدعلی حسینی خامنه ای)فقط 10روز از امام، رهبر، فرمانده و آقایمان فرصت گرفت تاجواب حرکت ناشیانه ی تکفیری های ظالم رابدهد و دقیقابه موقع سیلی محکمی رابه صورت داعش کوبید و خواب آرامش را برآشفته کرد.
یاایهاالداعش؛ایران هیچ حرکتی رابی جواب نخواهدگذاشت، قبل ازاینکه پایت راکج بگذاری آرام بخواب، ملت ایران هیچ حرکتی را بی جواب نخواهدگذاشت.
آخر کدام بی غیرتی اجازه می دهدکه پای بیگانه به حریم خانه اش بازشود؟مگریادتان رفته که این خاک جوانانی چون شیران شلمچه می پروراند.
به عنوان یک دهه هفتادی که هم سن شهیدحججی ها،دهقان ها،وخلیلی هاهستم بایدفریادم رابه گوش داعش برسانم که آن ترقه بازی که شمادرمجلس اجراکردیدرانوجوانان 10ساله ماهم می توانندپاسخ دهند.
بهتراست درزمین خودت بازی کنی که مباداوقتی زمین خوردی کسی به ریشت بخندد.

اگرچه صندلی های سبزمجلس به سرخی رنگین شد،ملت دلیرماهم روسفیدشد.
چه لاله های پاکی که رنگین شدند
راز این قصه چیست که بارها باید خردادماه ها درتاریخ ثبت شوند.
اما این فلسفه هم باید در تاریخ ثبت شودکه هزاران خردادهم که خونین شود ما ملت ایران دست از مقابله بامنافقین بر نخواهیم داشت.
آری
خون سلمان در رگهایمان وسایه آل علی برسرمان جاودانه خواهدماندماغیرت اجازه نخواهیم دادکه غیرت علوی ذره ای دروجودنسل جوانمان کمرنگ شود
وحتی قطره ای ازصفات بیگانه درما اثر کند.

شرح ماجرا،این گونه رقم خواهدخورد،بارهابه خاک ماحمله شود،هزاران بارخون هاریخته شود،خاک وطنمان هرساله رنگین شود ما باز عشق آل علی را درسینه می پروانیم و فرزندی علوی ازسلاله پاک زهرای مرضیه (س)که یادگارنسل رسول خدا(ص)راچون پدرغریبش علی ابن ابیطالب تنهانخواهیم گذاشت.
همچنان غیرت علوی درخروش است.
مولایمان علی یکباردرکوفه تنهاماند،اما،ماایرانی هامحال است صفت کوفیان را در پیش بگیریم و فرزندش سیدعلی راتنهابگذاریم.
هرگزاجازه نخواهیم دادکه تاریخ تنهایی ومظلومیت علی راتکرارکند.

ماعاشقان سیدعلی حسینی خامنه ای
چون صخره های استوارپشت ولی و نائب برحق مولایمان مهدی خواهیم ایستاد.
و بازهم دراین زمانه نقش زنان وبانوان پررنگ شده وجوانانی چون شهیدمحسن حججی ،شهیدمحمدرضادهقان وشهیدمحمودرضابیضایی می پرورانند.
چه بانوان محکمی بودندبانوان این قیام جوانان زینبی پرورش دادند و راهی سوریه کردند.
داعش بمان، اندکی صبرکن، به ایران نیا،ایران جای تونیست.
درزمین خودبازی کن که تیم بازنده خودخواهی بود.
نیاداعش،بازخردادی خونین نکن که هنوزخون علوی هابه جوش است
نیاداعش فرزندان سیدعلی هنوزبیدارند.
نیاداعش،تونیامده خواهی باخت،فقط کافیست چشمت به جمال زیبای اماممان سیدعلی بیافتدبی شک مجذوب نگاه ولبخندش خواهی شد.
زیراکه نگاه نافذش هرعاقلی رادیوانه خودمی کند.
توکه دیوانه ای رانمی دانم چه خواهدکرد…
نیاداعش،سربازان وبسیجیان سیدعلی هنوز استوارند.
خردادی دیگر را تکرار نکن
می دانم هنوزجای سیلی که خردادی 96ازایران خوردی هنوزسرخ وکبوداست.
نیا،اندکی تامل کن آیا توان مقابله باجماعتی که حب آل علی رادردل پرورانده اندراداری؟؟

هزاران خردادهم که بیایدماخردادهای ثبت شده درتاریخ راگرامی خواهیم داشت.
سالیان بگذرد،یادلاله های پرپرراباززنده خواهیم کرد.

سالروزگرامیداشت قیام 17خرداد96.

سالروزلاله گونی شهدای مجلس گرامی باد.
✒به قلم زینب زارعی