میزان اهمیت حجاب و عفاف درنسل امروز

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ درخیابان که قدم می زدم،مقابل چشم های خیره ی مردم و افرادی که اطرافم قدم برمی داشتند،مقابلم فرشته ای را دیدم.
وقتی 10ساله بودم باخودفکرمی کردم فرشته هاباید همیشه سفیدپوش باشند،امافرشته ای که مقابل چشمانم بودچادری مشکی برسرداشت طوری محکم واستوارقدم برمی داشت که گویا ازآسمان آمده ودرحال پروازاست،فرشته مقابلم باآن چادرمشکی گویی دوبال داشت وپرواز رابه تازگی آموخته بود،اوبرخلاف انتظارم مثل دیگررهگذرها،چشم هایش به اطراف وظاهردیگران خیره نبود،نقطه ای ازمقابلش راطوری خیره بودکه به گمانم افق رانظاره می کرد.

مردی باظاهری نامناسب باوجودلبخندی که گوشه ی لبش بودآرام قدم برمی داشت.یقین داشتم،به نیت شکستن بالهای فرشته ی مقابلم جلومی رود.
دلم گرفت ازاین همه بی رحمی!
مگرگناه آن فرشته معصوم چه بود؟؟
همانطورکه دربهت بودم ازدیدن تصویرمقابلم.
جوانی زیباروی،بامحاسنی زیباوظاهری آراسته گویا اونیز از آسمان آمده بودبرای نجات فرشته هایی که گرگها آن ها را درکمین گرفته اند.
خوشحال ازاینکه دست شیطان به فرشته نمی رسدبا خیالی آسوده آن جارا ترک کردم.

آری،من درجامعه ای زندگی می کنم که شیطان صفتی سربه فلک کشیده اماتعدادفرشته ها محدوداست.زنان ودختران شهربدون پوشش وباظاهری که شرمم می آید که بگویم شیعه زاده ای است که حجاب فاطمی را ازیادبرده،تاسف بارترآن است که مردانی دراین جامعه قدم برمی دارندکه غیرت راازیادبرده اندودست دردست زن های بدحجابشان درمکان های عمومی ظاهرمی شوند.
چه رازی دراین قصه بودکه رضاشاه باقانون کشف حجاب نتوانست بی حجابی رواج دهد اماغیرت بربادرفته ی مردان این جامعه قانون کشف حجاب راکامل کرد.
بسیاری ازدختران امروزچادرمی پوشنداماحجاب ندارند.
عده ای باوجودچادر آرایش وزیبایی خودرا آشکارمی کنند.
چادربه معنای حجاب نیست،چادرحجاب برتراست،چادرهمان امانت حضرت مادراست.
وقتی درخیابان قدم می گذارم وجودچادرم چنان ارزش آرامشی داردکه هیچ کجای دنیایافت نخواهدشد،ای دخترجوان جامعه،چادرت خاکی هم که باشدبازهم حرمت دارد،بازهم یادآوری می کندچادرخاکی مادررا.
بازهم روضه می خواندبرایت اما اینباردردناک تر.
حضرت رقیه 3سال بیشترنداشت امامعنی حجاب راخوب درک کرده بودکه وقتی اورابه اسارت می بردندخطاب به عمه فرمود؛عمه جان تکه پارچه ای به من بدهیدموهای سرم رابپوشانم امابسیاری ازدختران نسل امروزباوجودسوادوسالهادرس خواندن هنوزمفهوم حجاب وعفاف رادرک نکرده اند.

آیا تابحال اینگونه فکرکرده بودی که اسلام به همه ی مردها این اجازه رانداده که عبای پیامبررابردوش وعمامه ی رسول خدا(ص)رابرسربگذارند.

امابه همه زنان این افتخارداده شدکه چادرمقدس حضرت فاطمه زهرا(س)رابرسربگذارند و مفتخر ازاینکه امانت دارومیراث دارجده ی سادات حضرت زهرا(س)هستند.
چه جهالتی داشتنددخترانی که این افتخارراازخودگرفتند.

دخترجوان جامعه تو همچون گلی هستی که برروی گلبرگی آرام گرفته ای بااین وجودکه اگرخودراپشت شاخه هاوگلبرگ هاپنهان کنی ازخطرمحفوظ خواهی ماند اما اگر قد علم کنی وزیباییت را آشکار و گلبرگ ها را کناربزنی و خود رانمایان کنی یقین دارم کسی تورا ازشاخه جداخواهدکرد و بزودی پژمرده خواهی شد.
واماحجاب پوشش ظاهری افراداست ولی عفاف تفسیری دیگراست.

واژه «عفاف»درلغت به معنای پاک دامنی،پارسایی،وخودداری ازکارهای زشت ومدیریت شهوت است.
عفت،ویژه جنس زن نیست.عفت،خودنگهداریازغیرحلال،کارهای حرام وطمع های پست است.عفت پیشگی یعنی خودنگهداری.

عفاف ازواژه های آشنادرفرهنگ دینی وملی مسلمانان وایرانیان است وآن قدراهمیت داردکه به منظوربزرگداشت سالانه آن بیست ویکم تیرماه درتقویم کشورماروز«عفاف وحجاب»نامیده شده است.

حضرت علی (علیه السلام)درتصنیف غررالحکم ودررالحکم می فرمایند.
العفة رأس کل خیر:عفاف سرچشمه ی ،همه ی خوبی هاست.

من دخترآفتابم،چادرم راکه به نیت قربةالی الله برسرمی گیرم
حرارت وگرمای آفتاب باگرمای وجودچادرم یکی می شودودلگرمم می کندبه بودنش.

من میراث دارم،هم میراث دارنام عمه سادات وهم میراث دارچادر حضرت زهرای مرضیه «جده ی سادات».

21تیرماه روز«عفاف وحجاب»بربانوان ودختران محجبه وعفیف سرزمینم مبارک.

نویسنده :زینب زارعی

انتهای پیام/