تبلیغات تولید ایرانیتبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

کد خبر : 358169
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺴﻮﻻ‌ﻥ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ؛

سریال دنباله دار مشکلات مدارس در روستاهای قشم/آموزش مختلط شش پایه تحصیلی ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼ‌ﺱ!

ﺩﺍﻧﺶ ‌ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍیی ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺩﻭﺳﺘﮑﻮﯼ ﻗﺸﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﯽ‌ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ۶ پایه ابتدایی در سه کلاس به صورت مختلط درس می خوانند .

سریال دنباله دار مشکلات مدارس در روستاهای قشم/آموزش مختلط شش پایه تحصیلی ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼ‌ﺱ!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ﺑﻪ نقل از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﯼ ﻗﺸﻢ ﺁﺯﺍﺩ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺪﺍﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺸﻢ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺵ ﺑﻼ‌ﺧﺮﻩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺸﻢ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﻔﻨﺎﮎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﯾﮑﯽﺍﺯ اصلی ترین ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎی دوستکو ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﻼ‌ﺱ ﺩﺭﺱ است ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ۶ پایه ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼ‌ﺱ  به صورت مختلط درس ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ !
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﮑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮐﻼ‌ﺱ ﺩﻭﻡ ، ﭼﻬﺎﺭﻡ در یک کلاس ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ، ﺷﺸﻢ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼ‌ﺱ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﯿﺮﺩ .
ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼ‌ﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼ‌ﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﮐﻼ‌ﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﻌﺪﯼ !

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻗﺸﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﻮﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺍﻧﺶ‌ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ‌ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺳﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ‌ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﺪ ، ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﺰﯾﺮﻩ ﻗﺸﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺴﻮﻻ‌ﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺭﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﺎﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

اکثریت کشورها توسعه یافته و یا درحال توسعه با برگزاری کلاس های هوشمند و با برنامه ریزی صحیح به دنبال این هستند که در مقطع ابتدایی بنیه و اساس شکل گیری یک دانش آموز فعال را تشکیل دهند تا آینده کشورشان را از نظر نیروی انسانی تامین کنند اما این مهم در روستاهای جزیره قشم و مناطق دیگر به فراموشی سپرده شده است و تاکنون برای حل مشکلات مدارس روستایی گام موثری برداشته نشده است .

در بسیاری از مناطق روستایی و محروم کلاس های مقطع ابتدایی و راهنمایی به صورت مختلط و دخترانه و پسرانه برگزار می شود که البته در سال های اخیر با تمهیدات آموزش و پرورش قرار بود که این کلاس ها برچیده شود اما در سال جاری با وجود کمبود کلاس و معلم در مناطق روستایی نیز با این مشکل مواجه هستند و برگزاری کلاس های مختلط تنها راه چاره ای است که مسئولان و مدیران در این مواقع برمی گزینند .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻗﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺮﻑ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻗﺸﻢ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺿﻌﯿﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ: ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻗﺸﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .
ﺩﻭﺳﺘﮑﻮ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ۱۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻗﺸﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺍبع بخش مرکزی است که ساکنان این روستا از وضعیت بد امکانات آموزشی گلایه مند هستند .

 

 

انتهای پیام/م

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=358169
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,566 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

اقتصادی