حماسه آفرینی مردم هرمزگان در قاب تصویر

مردمان شهر بندرعباس، مدافعان خلیج فارس حماسه ای ماندگار از ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ آفریدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛مردمان شهر بندرعباس، مدافعان خلیج فارس حماسه ای ماندگار از ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ آفریدند.