حاج قاسم، الگوی عملی مدیریت کشور

برخورداری از مکتب حاج قاسم و منش فردی ایشان، ضرورت امروز کشور است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی کشــور بهره برد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛یافته های پژوهشی، حاکی از آن اســت که مکتب حاج قاسم از منش و رفتار سرداری  می گوید که نمونه یک انسان مومن عاشــق است، سرداری که خالصانه عاشق شــهادت و ولایت  بود، خود را سرباز ولایت می دانست  و تمام زندگی اش را وقف خدا و خدمت به مردم کرده بود. نتیجه آنکه شهید سپهبد قاسم سلیمانی امروز فقط یک فرمانده نیست بلکه یک اسطوره بزرگ است او اسطوره مقاومت در برابر ظلم و ظالم، اســوه اخاص و کار بی منت برای خداست، همچنین او سرمشق، ساده زیســتی، شــجاعت، مجاهدت و خدمتگزاری به مردم و قهرمان مبارزه در راه آرمان های اســام می باشد، بی آنکه از غیر خدا ترسی داشته باشــد.

پیش از اینکه سردار قاسم سلیمانی به شهادت باشکوه اش نائل گردد، بسیاری او را یک شخصیت جهانــی می خواندند. بارها تصویر او در روی جلد مجلات پرمخاطب خارجی آمده بود و نام او بیداری میلیونی داشت. از او بارها در عنوان رســانه ها مؤثرترین فرد نظامی نقش بسته خاورمیانه بوده است. او همیشه در میان هم سن سالهاش  و در کانون فرمانده هان یل ارشد نظامی جهانی یا او به عنوان یک استراتژیست بی بدیل یاد می کردند .

ســرباز وفادار انقاب سردار، شهید قاسم سلیمانی، از اســطوره های اسلامی و ایرانی و از قهرمانان ملی کشور محسوب می شود که از شایستگی ها و صاحیت های  بی نظیر فردی، معنوی و رفتاری برخوردار هســت که  هدایت و فرماندهی مجموعه های بزرگی را در ســطوح سازمانی و اجتماعی  عهدهدار بود که ایشــان با عملکرد کامــل و صحیح در حوزه های اجتماعی، نظامی، سیاسی و فرهنگی؛ شــخصیتی ممتاز و بی بدیل گشتند که برای درس آموز و افراد جامعه الگوی بسیار شایسته ای شوند.

«مدافعان حرم» «شــهدای مدافع حرم» واژه هایی هستند که توســط حاج قاسم سلیمانی، در نبرد با تروریســم تکفیــری و داعش در «عراق» و خصوصاً در «ســوریه» و در دفاع از حریم حرم اهل بیت عصمت و طهارت، پس از ســال۲۰۱۱ ابداع گردیــد که خیل عظیمی از جوانان کشورهای منطقه غرب آسیا و حتی اروپا و آمریکا را نیز راهی کشورهای یاد شده نمود، تا از حرم اهل بیت  عصمت و طهارت دفاع نمایند.

شهید مدافع حرم، که پرافتخارترین عنوان امروز ایران است؛ نشان از مردانی بی ادعا دارد که با آغاز تهدید برای حرم اهل بیت علیهم السام، با اقتدا به سیدالشهدای مدافعین حرم،  بندهای پوتین را محکم بسته، مشتاقانه به نبرد علیه باطل شتافتند تا با فریادهایشان به دشمن بفهمانند که ملت جمهوری اسامی ایران تعرض به مقدسات مسلمانان را تحمل نخواهند کرد.

این ســردار رشید و شــجاع اسام نشــان های فتح و ذوالفقار را از دستان مبارک مقام معظم رهبری دریافت کرده بود، اما مدال شهادت برازنده این مرد بزرگ بود و به حق خود رسید. دشمن تلاش داشــت انتقام خود را بگیرد، اما وی عاشق شــهادت بود. با خون سردار سلیمانی مدرسه عشــق، مرکز ایثار و مقاومت شــد. آمریکا گمان کرد با ترور ســردار ملی ایران، جریان مبارزه با سیطره شــیطان بزرگ در آسیای غربی متوقف می شود، غافل از آنکه سپهبد سلیمانی فرد نیست ،بلکه در سراسر خاورمیانه یک راه و یک مکتب، با عِـدِّه و عُـدِّه بی شمار است .

نویسنده: صدیقه یوسفی استاد دانشگاه