تصاویر ی از مراسم استقبال رسمی از پادشاه عمان توسط رییس جمهور