بازمن ماندم و پرونده امضانشده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛چهل روز،چهل قدم فاصله است تادگرباربگوییم،ای اهل حرم میرعلمدارنیامد،چله نوکری ارباب بازشروع شد،بازمحرم درراه است امانمی دانم من هنوزاندکی رنگ وبوی حسینی دارم یانه؟
نمی دانم قلبهابرای گریه کردن روضه ی ارباب آماده است؟
ای اهل شیعه فقط 40روزبیشترنمانده تاقرارعاشقی.
40روزمانده تاشب هایی که سیاه پوش کنیم کوچه ومحله را،آیافقط همین کافی است؟
به گمانم لازم است بازچله ی عاشقی برپاکنیم،به عشق مولایمان چله نوکری بگیریم،همین 40روزباقی مانده راشرم کنیم ازگناه کردن،فقط 40روزرابه عشق حسین ابن علی گناه نکنیم.
اندکی قلب های غبارگرفته ازگناه راجلادهیم بلکه وسط روضه دل غبارگرفته ام بشکندازظلم کوفیان ،تاقطره اشکی بریزم ازحب حسین ابن علی.

بسکه ازگناه های رنگارنگ معتادم می ترسم باچشم گنه کرده وگریان نشده درروضه ی ارباب نتوانم رخ مهدی فاطمه راببینم.
آیت الله بهجت فرمودند؛«40روزباقی مانده تامحرم راچله گناه نکردن بگیرید.»

من شیعه ام.
قاصدی برمن خبررساند40روزبیشترتامحرم نمانده.
به گوشه ای دورازهیاهوی شهررفتم،باخودخلوت کردم.
ذکراللهم الرزقناشفاعة الحسین خواندم وکمی بوکشیدم،آری.
درست است بوی محرم می آید.
کمی بعدحسی سراسروجودم رافراگرفت
ندای درونم فریادزد،ای شیعه،توآماده ای؟
زمزمه کردم باخود،مگرآمادگی می خواهد؟؟
بازندای درونم فریادزد،آری می خواهد.
کمی فکرکردم باخودم،من بودم وسکوت،فاصله ای دورازشهر.
بعدازمدتی فکرکردن،آرام گرفت وجودم،گویابه نتیجه ای می رسیدم.
چه فکرزیبایی به ذهنم آمد.
گویی کسی سکوت راشکست واینگونه نجواکرد؛اگرقرارباشددریک مهمانی شرکت کنیم،قطعا”شب زودتربه خانه می رویم،لباس مناسب می پوشیم،خودراخوشبومی کنیم و…
هرچقدرمهمانی مهم ترومیزبان مهم تروعزیزترباشد،آمادگی مابیشتروحساسیت مانیزبیشترخواهدبود.
برای این مهمانی مقدماتی لازم است،بایدهدیه ای فراهم کنم.
40روزدیگرمهمان مولایمان حسین ابن علی خواهیم بود،آیابرای این مهمانی آماده ایم؟
آیامقدمات این مهمانی رافراهم کرده ایم؟
آیا لباس مناسب برای مهمانی خریده ایم؟
وجودخودراخوشبوکرده ایم؟
هدیه ای که مناسب ودرشأن صاحب مهمانی باشدتهیه کرده ایم؟
آری،مقدمه ی این مهمانی اول ازهرچیزی معرفت به محرم وصاحب محرم است.
بیائیم باچله ترک گناه وشناخت کافی ازمحرم ومولایمان حسین ابن علی«سیدالشهدا»کسب معرفت کنیم.
تاوقتی که این معرفت فراهم نباشدآنگونه که درشأن محرم وصاحب محرم باشدآماده نشده ایم.
بیائیم همه قیام کنیم دراین 40روزباقی مانده بلکه اندکی معرفت بیابیم.
کاش شرمنده نباشیم،کاش چشممان ببیندقامت مولایی راکه درروضه های عمویش عباس حاضرمی شود.
کاش قلبم سرشارازمعرفت حسینی باشد.
کاش وقتی شب های محرم که قدم به روضه هامی گذارم صاحب عزای مجلس رامقابلم ببینم وعرض تسلیت بگویم.
پروردگارا؛این 40روزباقی مانده راچشمی بینابه من اعطاکن.
کاش قادرباشم همین 40روزبرات کربلایم رابگیرم.
ازخداوندبیست وچندسال عمرهدیه گرفتم اماخوب استفاده نکردم ونوکرخوبی برای مولایم نبودم.
کاش حرباشم وشرمنده ی مولایم نباشم.
خبرآمد. خبری درراه است.

قاصدی خوش خبرآمد
بنشست برلب حوض

زدندایی به من آهسته بگفت

خبری درراه است.

خبراینگونه بود…

چهل روزتاآغازپریشانی ما
چهل روزتابی قراری اطفال حسین(ع)

چهل روزتاسیاه پوشان عالم

چهل روزتاپیری زینب(س)

هرکه داردهوس کرببلابسم الله.

نویسنده :زینب زارعی