اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺍﻡﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ
+ پ -
اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺍﻡﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ و تاریخ نویس انقلاب اسلامی به فرمان حضرت روح الله ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ‏«ﻗﺒﻮﻝ ‏» ﻧﺪﺍﺭﺩ .

به گزارش  شبکه اطلاع رسانی هرمز به نقل از   پیارم خبر، سید حمید ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ،ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ و تاریخ نویس انقلاب اسلامی  ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ‏« ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ٬ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪﮐﻪ ﻓﺘﻮﺍ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ . ‏»

 

 

 

 

 

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ‏«ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺍﺿﻊ‏» ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ‏« ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ‏»

 

 

 

 

 

 

سید حمید ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ‏« ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻭ ﺭﻭﺳﯿﻪ، ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ .‏»

 

 

 

 

 

اگر ‏«ﺍﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‏»ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽﺷﺪ . ‏»

 

 

 

 

 

ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ‏« ﺁﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼﺭﺳﯿﺪﻩ؟ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؟ ﻭ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟‏»

 

 

 

 

 

ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ‏«ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ‏»

 

 

 

 

 

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﻦﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ‏« ﺫﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻨﮓ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ . ‏»

 

 

 

 

 

دولت و باند هاشمی رسالتی ورای برجام دارند. بسیاری از جملات هاشمی و روحانی آشکارا کنایه های تیز به شخص رهبریست و قابل ماله کشی نمی باشد.

 

 

 

 

روحانی گویی تعمد دارد که نقض حکم رهبر را به زبان هم بیاورد. تا نقشه کامل شود !!

 

 

 

 

قصد اینان قبح شکنی از حضرت آقاست !!

 

 

 

منتظر عده ای که در قبل با کوچکترین سوژه ای بر علیه دولت قبل بیانیه می دادند و خود را عمار رهبری می دانستند نباشید !

 

 

 

 

 

 

 

روحانی و هاشمی و مریدان رسالتی دیگر دارند

 

رسالت اینست تا ثابت کنند میتوان درمقابل بی غیریتی مدعیان، با چند دروغ و چند قسم جلاله ماست را سیاه نمود و رهبری را گام به گام به عقب راند و اتفاقی نیفتد.

 

 

 

 

میخواهند آرام آرام رهبر را بی بصیرت معرفی کنند . هدف از بیان اینکه میتوان از امام المسلمین هم انتقاد کرد، بغضی است که از حمایت ایشان از خدمات دولت قبل دارند .

 

 

 

 

بغضیست که از ایستادن ایشان در فتنه ۸۸ جلوی همه اینها و اربابانشان دارند .

 

 

 

 

می توان سناریو نوشت که ای مردم، تنها وظیفه شما نشستن و نگاه کردن جنایات و قانون شکنی های ماست و خفه شدن.

 

 

 

رهبری هم خودش بلد است از خودش دفاع کند و یاور دلواپس نمی خواهد.

 

 

 

 

سناریویی برای محاصره رهبری و قیچی کردن نرم دلسوزان انقلاب از حول ایشان !! همان سناریویی که در قضیه مجلس خوب عمل کرد چرا در ساکت کردن مردم عمل نکند؟ البته به قول رهبر، ساده اندیشند.

 

 

 

فکر می کنند آب سربالا رفته. بله !

 

 

 

رهبری اگر چند صباحی ملاحطه می کنند و عقب نشینی می کنند بغض آور است، چون کسانی که باید در برابر قانون شکنی هایتان می ایستادند بیست دقیقه ای عزت را بر باد دادند، اما چشم رهبر نهایتا به دستان لرزان لاریجانی ها نبوده و نیست !

 

 

 

به این اعتراض دیروز رئیس دستگاه قضا هم اعتمادی نیست .

 

 

 

 

چرا که ایشان و مجموعه تحت امرشان اگر مورد هدف حسن روحانی قرار نمی گرفت مانند این مدت از دولت و سیاستهایش حمایت می کرد .

 

 

 

اعتراض دیروزش هم جنبه شخصی داشت .

 

 

 

مملکت صاحب دارد و به وقتش رخ خواهد نمایاند.

 

 

 

صبر استراتژیک یعنی اینکه بگذار تا بچه  نافرمان خودش دستش در چای بسوزد و تا ابد سراغ آن نرود .

 

 

 

چون اگر جلویش را بگیری تا آخر عمر طلبکارت خواهد بود. رهبری چه در قضیه مذاکره و چه در برجام از واژه عبرت استفاده کردند. دلیلش را که می دانید؟

 

 

 

 

پیام آخر این که محمد رضا شاه از اوان دهه چهل و در میدان آستانه ی قم استارت تخریب چهره ولی زمان را زد و هر ضربه ای بر حیثیت امام به احیای دهها برابری ایشان انجامید و نهایتا با مقاله توهین آمیز علیه امام ، نه تنها دریا آسیب ندید، بلکه سیل عاشقان امام دودمان طاغوت را برباد دادند.

 

 

 

 

محمد رضا با آن هم قدرتش را می گویم …

 

 

 

 

اینها که عددی نیستند !!

 

 

 

ما منتظر یک اشاره از سمت رهبری هستیم !!

 

 

 

 

سربند های یا حسین ع ما آماده است .

 

 

 

این بار با نه دی تمام نمیشود کار و تا ریشه نفاق و خاندانش را از جا نکنیم، از پای نمی ایستیم .

 

 

 

 

انتهای پیام/م

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر fff